013.0t PROJECTES DESENVOLUPAMENT

L’enfocament del Marc Lògic i l’avaluació de l’impacte

D201802

DESCRIPCIÓ:

CONTINGUTS

Formulació de projectes

• Introducció al cicle del projecte.
• Introducció a l’enfocament del marc lògic.
• L’anàlisi de Participació (Stakeholder Analysis).
• L’arbre de problemes.
• L’arbre d’objectius.
• L’anàlisi d’alternatives.
• La Matriu del Marc Lògic.
- Els objectius.
- Els factors externs de risc.
- Els indicadors verificables objectivament.
- Les fonts de verificació.
- La lògica vertical del projecte.
- La lògica horitzontal del projecte.
• Limitacions de l’enfocament del Marc Lògic.
• Eines complementàries a l’enfocament del Marc Lògic.

Avaluació d’impacte

• Què significa “mesurar l’impacte” d’una acció o estratègia?
• Per què cal mesurar a diferents nivells d’objectius?
- Validar o refutar una estratègia escollida.
- Comprovar-ne l’efectivitat.
- Satisfacció amb la feina feta o detecció d’espais per a la millora.
• Exemples de mesures d’impacte d’altres organitzacions similars.
• Mals exemples d’indicadors d’impacte.
• La diferència entre objectius, variables i indicadors.
• Selecció d’una variable representativa o paràmetre.
• Confecció pas a pas d’un indicador.
• Els indicadors SMART.
- Específics.
- Mesurables.
- Accessibles.
- Rellevants.
- Temporitzats.
• Tipus d’indicadors:
- de quantitat i de qualitat.
- de resultats i d’acompliment.
- Directes i Indirectes (proxys).
• Els inductors.
• Els mitjans de verificació.
• Criteris per al disseny d’un bon indicador.
• Selecció d’indicadors.
- Quins fem servir? (Ens funcionen? Ens cobreixen totes les necessitats de mesura?)
- Quins ens falten?
- Confecció del nostre joc d’indicadors perfecte.
• La gestió dels indicadors.


Documentació lliurada:

Apunts metodològics complets.
Bibliografia comentada.
Linkografia comentada.
Fulls recordatoris.
Fulls de trucs i consells pràctics.
Adreça d’email del formador per a consultes durant i després del curs.


DESTINATARIS/ES

Directores i directors de serveis de Progess, amb necessitat de poder formular projectes i dissenyar sistemes d’avaluació de l’impacte o, en el seu defecte, de revisar les propostes fetes pels seus tècnics.


DATES: 6, 11 i 13 de Juny de 2018.

Horari: de 9:30 a 14:30h


LLOC D'IMPARTICIÓ: Espai Bombers. Parc de la prevenció de Barcelona. Carrer de Lleida, 30. Barcelona. 08004.