012.0a COL·LABORACIÓ EXTERNA

Alfabetització

OPAI201901

DESCRIPCIÓ:

Aquest curs va dirigit persones que no han estat alfabetitzades a la seva llengua materna (alfabetització) o bé ho han estat però segueixen presentant dificultats específiques d’escriptura, lectura i comprensió de la llengua (Neolectura). El mètode del Curs d’Alfabetització i Neolectura serà el del Tarongers, es tracta d’un mètode sil·làbic, directes, inverses i travades. I el perfeccionament de Neolectura es portarà a terme a través de diferents activitats de lectoescriptura, lectura i comprensió de textos, juntament amb d’altres mètodes com l’URUK amb la utilització d’eines TIC.

Les classes es realitzaran 2 hores repartides en dos dies la duració serà d’uns 9 mesos aproximadament i serà un curs obert, en el qual els alumnes es podran incorporar en qualsevol moment del curs.

Hi haurà un professor per cada 6 alumnes, incorporar-se un reforç, si de manera perllongada el nombre d’alumnes és superior a l’esmentat.

2. FINALITAT

L’objectiu és que l’alumnat aprengui a expressar-se de forma oral i escrita, per tal de facilitar a la persona migrada el procés d’incorporació a la societat, així com la formació i capacitació per afavorir la seva inserció sòcio-laboral i independència. Al final del curs, l’alumne ha de ser capaç de llegir missatges i textos breus relacionats amb les necessitats de la vida diària i escriure petites frases amb sentit.

2.1. Objectius Fonètics/fonològics.

Distinció vocàlica i entre consonants oclusives, fricatives, africades, laterals, vibrants, nasals, sordes i sonores en la llegua castellana.

2.2 Objectius Gràfics (concretar segons les carències en lectoescriptura).
2.2.1 Dimensió central o competència alfabètica.
Saber ajuntar lletres i paraules per construir frases amb sentit, dir allò que volen dir i ser entesos.
2.2.2 Dimensió perifèrica o competència ortogràfica.
Aquest objectiu es fomentarà en aquelles persones que tinguin un desenvolupament més ràpid, ja que no serà el primer objectiu a assolir.
2.2.3 La competència textual.
Llegir petits textos i entendre allò que estan llegint.

2.3 Objectiu gramaticals (concretar segons el nivell lingüístic).

3. CONTINGUTS
1. Coneixement i familiarització de les vocals i després de les consonants. Estudi de les síl·labes.
2. Formació de frases curtes, per mitjà de les fitxes del mètodes esmentats.
3. Jocs adequats al curs, per assolir el temari i sortides que facin que l’alumne posi en pràctica el que va aprenent.

Programació: TOTS ELS DILLUNS I DIMECRES. INICI 2 de setembre

Horari: 16:30 a 18:30h

Lloc: Avda. DIagonal 345 4ª. 08037. Metro Verdaguer.