012.0a COL·LABORACIÓ EXTERNA

Anglès Inicial

OPAI201911

DESCRIPCIÓ:

Objectiu general:
Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer les primeres necessitats, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre.
Objectius específics:
Fer servir un repertori bàsic de lèxic i expressions relatives a les situacions i funcions més habituals previstes en aquest programa. - Assolir un control molt limitat dels recursos lingüístics, amb els possibles errors sistemàtics propis del nivell. Realitzar intervencions breus i senzilles, però que resultin comprensibles, adequades i coherents, relacionades amb els seus interessos i amb les necessitats de comunicació més immediates previstes en la programació, en un registre neutre, amb pauses i interrupcions considerables, amb un repertori i control molt limitat dels recursos lingüístics i recorrent al suport gràfic i de comunicació gestual.
CONTINGUTS:
1. L'alfabet. Lletrejo.
2. Representació gràfica de fonemes i sons
3. Ús de majúscules en noms propis de persones, llocs i altres: dies de la setmana, mesos, nacionalitats i idiomes.
4. Ús bàsic dels signes ortogràfics: punt, dos punts, coma, interrogació, exclamació, apòstrof i guió.
5. Formes de contracció (didn't, can not)
6. Signes d'ús comú: @, €, £, $
7. Vocabulari bàsic
8. Formació de paraules molt freqüents: girlfriend, policeman.
9. Afixos més freqüents: cleaner, Unhappy, impossible.
10. Presentació d'antònims (tall-short) i paraules de significat pròxim (table, desk).
11. Falsos amics més freqüents (conductor, library).
12. Abreviació de paraules d'ús freqüent (bike, fridge).
13. Verbs amb partícula d'ús molt freqüent (get up, menja in).
14. Iniciació d'algunes col·locacions bàsiques: make a mistake, ask a question

Programació: TOTS ELS DIMARTS I DIJOUS DE 09:30 A 13:30 . INICI 10 DE SETEMBRE

Lloc: Part teòrica SG consultors; C/Comtessa Pardo Bazán 14-18.

Formulari d'inscripció: