012.0a COL·LABORACIÓ EXTERNA

CURS HORTICULTURA I JARDINERIA ECOLÒGICA

OPAI201814

DESCRIPCIÓ:

1. OBJECTIU GENERAL DEL CURS
Oferir formació laboral d'horticultura ecològica i jardineria a persones en risc
d'exclusió social derivats del Pla d’assentaments irregulars de l’Ajuntament de
Barcelona, perquè adquireixin la formació necessària per entrar al mercat de treball.

2. OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Adquirir els conceptes, tècniques i procediments de l'horticultura ecològica, dels
productes de temporada i de proximitat i aprendre nocions bàsiques de jardineria.
2. Conscienciar en els avantatges de l'ecologia, de l'alimentació sana i saludable, i
de l'economia social i solidària.
3. Adquirir els hàbits, actituds i normes adequades per a una bona inserció al món
laboral.

3. PROGRAMACIÓ CURS HORTICULTURA ECOLÒGICA I
JARDINERIA

Setmana 1. Presentació. Què és un hort ecològic?
Setmana 2. Com es diuen les plantes que trobem a l'hort?
Setmana 3. Com es diuen les eines? Per a què serveixen
Setmana 4. Treball de la terra. Passos a seguir per conrear la terra
Setmana 5. El reg. Diferents sistemes segons els cultius
Setmana 6. El Jardí: varietat de plantes de jardí
Setmana 7. Disseny de jardins
Setmana 8. Poda d’arbres

Lloc: El curs d’horticultura i jardineria ecològica es porta a terme dins la finca propietat de la congregació de les Germanetes de l’Assumpció i on hi tenen fixada la seva residència.
L’accés és a través del carrer Vidal i Quadras número 7, a Sarrià. FGC PEU DEL FUNICULAR ZONA 1.

4. PLA DE TREBALL I METODOLOGIA
L'objectiu d'aquesta FORMACIÓ BÀSICA és que els alumnes hagin adquirit competències bàsiques per a la inserció al mercat de treball en l'àmbit agrari i ambiental. Per a això, es pretén aprofundir en l'aprenentatge i pràctica en els aspectes més importants de l'horticultura ecològica i jardineria. Per aquest motiu es tracten diversos àmbits, com l'horta general, els Fruiters, les plantes aromàtiques, etc. D'altra banda, també es busca que el conjunt sigui un jardí; estudiant la varietat de plantes, dissenyant els camins, perquè es tingui present que ha de ser un lloc agradable tant per treballar com per gaudir-ho.
La metodologia que s'utilitzarà en aquest projecte serà participativa i pràctica, ja que el que es pretén és que el grup participi en tot moment en les diferents activitats.
També, s'informarà als alumnes dels objectius a aconseguir per la seva posterior autoavaluació i es treballarà amb les fitxes i el material adequat.

TOTAL HORES 100.

DATES: Inici 3 d'octubre al 19 de novembre. Dilluns-dimecres i divendres en horari de 9-14h.

Es proporcionarà esmorzar, calçat i roba.

Fundació Benallar