012.0a COL·LABORACIÓ EXTERNA

Curs d'Auxiliar de Magatzem

OPAI201906

DESCRIPCIÓ:

OBJECTIU GENERAL
Adquirir les competències necessàries per realitzar operacions auxiliars de magatzem, recepció,
desconsolidació, ubicació bàsica, preparació i expedició de càrregues i descàrregues, de forma coordinada o
en equip, sota la supervisió d'un responsable, seguint les instruccions rebudes, i aplicant els procediments i
equips adequats, en condicions de productivitat i respectant la normativa de seguretat, salut i prevenció de
riscos.

Contingut del curs:

UNITAT I PREPARACIÓ DE COMANDES 40 hores.

1. Operativa de la preparació de comandes.
- Característiques i necessitat de la preparació de comandes en diferents tipus d'empreses i activitats.
- Consideracions bàsiques per a la preparació de la comanda.
- Documentació bàsica en la preparació de comandes.
- Registre i qualitat de la preparació de comandes.

2. Sistemes i equips en la preparació de comandes.
- Equips de pes, manipulació i preparació de comandes.
- Mètodes habituals de preparació de comandes:
- Sistemes de pesatge i optimització de la comanda.
- Consideració de tècniques i factors de càrrega i estiba en les unitats de comanda.
- Pesatge, col•locació i visibilitat de la mercaderia en la preparació de diferents tipus de comandes.

3. Envasos i embalatges.
- Presentació i embalat de la comanda per al seu transport o lliurament.
- Tipus d'embalatge secundari.
- Altres elements de l'embalatge.
- Mitjans i procediments d'envasament i embalatge.
- Operacions d'embalat manual i mecànic:
- Control de qualitat: visibilitat i llegibilitat de la comanda i/o mercaderia.
- Ús eficaç i eficient dels embalatges: reduir, reciclar i reutilitzar.

UNITAT 2 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ESPECÍFICA PER A OPERADORS D’APARELLS
ELEVADORS 20 Hores

UNITAT 3 MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES AMB CARRETONS ELEVADORS 50 hores.

1. Manipulació i transport de mercaderies.
- Flux logístic intern de càrregues i serveis. Importància socioeconòmica.
- Emmagatzematge, subministrament i expedició de mercaderies.
- Normativa comunitària i espanyola sobre manipulació de mercaderies.
- Mitjans de transport interns i externs de les mercaderies. Condicions bàsiques.
- Simbologia i senyalització de l'entorn i mitjans de transport: Plaques, senyals informatius lluminosos,
acústiques.
- Unitat de càrrega. Mesurament i càlcul de càrregues.
- Documentació que acompanya a les mercaderies.
- Documentació que genera el moviment de càrregues. Transmissió per vies digitals.

2. Embalatge i paletització de mercaderies.
- Tipus d'embalatges i envasos en la indústria.
- Condicions dels embalatges per a la protecció dels productes.
- Condicions dels embalatges per al transport segur dels productes.
- Tipus de paletitzacions. Aplicacions segons tipus de mercaderies.
- Condicions que han de complir les unitats de càrrega.
- Precaucions i mesures a adoptar amb càrregues perilloses.

3. Carretons per al transport de mercaderies.
- Classificació, tipus i usos dels carretons; manuals i automotors: motors tèrmics, motors elèctrics.
- Elements principals dels diferents tipus carretons:
- Elements de conducció.
- Indicadors de control del carretó.
- Senyals acústics i visuals dels carretons.
- Manteniment bàsic i indicadors de funcionament incorrecte.

4. Maneig i conducció de carretons.
- Eix directriu.
- Accés i descens del carretó.
- Ús de sistemes de retenció, cabina, cinturó de seguretat.
- Engegada i detenció del carretó.
- Circulació: velocitat de desplaçament, trajectòria, naturalesa i estat del pis, etc.
- Maniobres. Frenat, aparcat, marxa enrere, descens en pendent.
- Acceleracions, maniobres incorrectes.
- Maniobres de càrrega i descàrrega.
- Elevació de la càrrega.

5. Càrrega i descàrrega de mercaderies.
- Estabilitat de la càrrega. Nocions d'equilibri.
- Llei de la palanca.
- Centre de gravetat de la càrrega.
- Pèrdua d'estabilitat del carretó.
- Evitació de bolcades transversals o longitudinals.
- Comportament dinàmic i estàtic del carretó carregat.
- Col•locació incorrecta de la càrrega en el carretó. Sobrecàrrega.
- Maneres de col•locació de les mercaderies en les prestatgeries

Lloc: Part teòrica SG consultors; C/Comtessa Pardo Bazán 14-18.Part pràctica: Cerdanyola del Vallés, Crta de Sant Cugat a Cerdanyola, Can Codonyès.

Els Dilluns i els Dimecres a partir del dilluns 11 de febrer fins al dilluns 8 d'abril


Es proporcionarà esmorzar i menjar