012.0a COL·LABORACIÓ EXTERNA

AUXILIAR DE MAGATZEM INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓ i COMERÇ.

OPAI201604

DESCRIPCIÓ:

OBJECTIU GENERAL
Adquirir les competències necessàries per realitzar operacions auxiliars de magatzem, recepció, desconsolidació, ubicació bàsica, preparació i expedició de càrregues i descàrregues, de forma coordinada o en equip, sota la supervisió d'un responsable, seguint les instruccions rebudes, i aplicant els procediments i equips adequats, en condicions de productivitat i respectant la normativa de seguretat, salut i prevenció de riscos.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Diferenciar les funcions i característiques de diferents tipus de magatzem, les seves zones i equip de treball, en empreses/organitzacions tant industrials com a comercials i de serveis.
Interpretar la informació i elements bàsics de la documentació, ordres de treball i registre habituals de les operacions pròpies del magatzem tals com a recepció, magatzematge, càrrega o unes altres.
Identificar els criteris d'actuació, integració i cooperació professional propis de l'operari de magatzem per oferir un servei de magatzem de qualitat.
Relacionar les mesures de prevenció de riscos que han de prendre's en els accidents habituals de les operacions i manipulació de càrregues en el magatzem.
Manejar equips bàsics d'etiquetatge, localització i recompte propis de les activitats i operacions del magatzem complint les normes de seguretat i salut.
Valorar la necessitat i implicacions de mantenir l'ordre i neteja en el magatzem per a la realització efectiva de les operacions.
Realitzar les operacions de manteniment de primer nivell dels mitjans mòbils i equip de treball propis de la manipulació de mercaderies en el magatzem.
Interpretar la informació continguda en ordres de comanda de diferent naturalesa o de diferents tipus d'empreses o magatzems, tant de caràcter comercial com a industrial.
Interpretar la simbologia i recomanacions bàsiques en la manipulació manual, conservació i embalatge de comandes de mercaderies/productes de diferent naturalesa.
Aplicar les mesures i normes de manipulació en el pes i condicionament de comandes, de forma manual i utilitzant l'equip de manipulació habitual en la preparació de comandes d'acord amb unes ordenis i les recomanacions i normativa de seguretat, higiene i salut.
Realitzar diferents tipus de preparació de comandes i el seu embalatge, tant de forma manual com amb l'equip d'embalatge, aplicant els criteris d'etiquetatge, pes, volum i visibilitat dels productes o mercaderies a partir de diferents ordres de comanda.
Identificar les condicions bàsiques de manipulació de materials i productes per a la seva càrrega o descàrrega en relació amb la seva naturalesa, estat, quantitats, protecció i mitjans de transport utilitzat.
Classificar i descriure els diferents tipus de paletització, relacionant-los amb la forma de constitució de la càrrega a transportar.
Interpretar i aplicar la normativa referent a la prevenció de riscos laborals i de la salut dels treballadors.
Interpretar la simbologia utilitzada en les senyalitzacions de l'entorn i en els mitjans de transport.
Identificar els elements de les màquines prevists per a la conducció segura, així com les operacions de manteniment de primer nivell.
Manipular càrregues i/o conduir carretons, efectuant operacions convencionals de càrrega, transport i descàrrega de materials o productes, tenint en compte les mesures de seguretat, prevenció de riscos i senyalització de l'entorn de treball.
Enumerar les condicions bàsiques per transportar i proveir de matèries primeres i materials a les línies de producció.
Emplenar en el suport establert per l'empresa, la documentació generada pel moviment de càrrega.

OBJECTIUS ESPECÍFICS / FORMACIÓ PRÀCTICA
Realitzar les operacions i activitats auxiliars pròpies del magatzematge de mercaderies, a partir de la documentació i procediments de treball establerts.
Realitzar diferents tipus de comandes, a partir de diferents ordenis de treball utilitzant l'equip i tècniques adequades en condicions de seguretat i higiene postural.
Conduir i transportar càrregues amb carretons elevadors en diferents supòsits de moviments dins d'un magatzem.
Realitzar operacions de manteniment de primer nivell en els equip de manipulació i carretons del magatzem.
Actuar aplicant les recomanacions i normes de seguretat i prevenció en les operacions auxiliars del magatzem i manipulació de mercaderies i productes.
Participar en els processos de treball de l'empresa, seguint les normes i instruccions establertes al centre de treball.

En els continguts detallats a continuació s’inclou la Formació específica en Prevenció de Riscos Laborals Operadors d’aparells elevadors, amb una durada de 20 hores, d’acord amb la normativa conveni construcció, per a la posterior tramitació de la Targeta Professional (TPC).


UNITAT I Preparació de comandes 50 hores.
1. Operativa de la preparació de comandes.
Característiques i necessitat de la preparació de comandes en diferents tipus d'empreses i activitats.
Consideracions bàsiques per a la preparació de la comanda.
Documentació bàsica en la preparació de comandes.
Registre i qualitat de la preparació de comandes.

2. Sistemes i equips en la preparació de comandes.
Equips de pes, manipulació i preparació de comandes.
Mètodes habituals de preparació de comandes:
Sistemes de pesatge i optimització de la comanda.
Consideració de tècniques i factors de càrrega i estiba en les unitats de comanda.
Pesatge, col·locació i visibilitat de la mercaderia en la preparació de diferents tipus de comandes.

3. Envasos i embalatges.
Presentació i embalat de la comanda per al seu transport o lliurament.
Tipus d'embalatge secundari.
Altres elements de l'embalatge.
Mitjans i procediments d'envasament i embalatge.
Operacions d'embalat manual i mecànic:
Control de qualitat: visibilitat i llegibilitat de la comanda i/o mercaderia.
Ús eficaç i eficient dels embalatges: reduir, reciclar i reutilitzar.

4. Seguretat i prevenció d'accidents i riscos laborals en la manipulació i preparació de comandes.
Fonaments de la prevenció de riscos i higiene postural en la preparació de comandes.
Recomanacions bàsiques en la manipulació manual de càrregues i exposició a postures forçades.
Interpretació de la simbologia bàsica en la presentació i manipulació de productes/mercaderies

Manipulació de càrregues amb carretons elevadors 60 hores.


1. Manipulació i transport de mercaderies.
Flux logístic intern de càrregues i serveis. Importància socioeconòmica.
Emmagatzematge, subministrament i expedició de mercaderies.
Normativa comunitària i espanyola sobre manipulació de mercaderies.
Prevenció de riscos laborals i mesures de seguretat en el transport de mercaderies.
Mitjans de transport interns i externs de les mercaderies. Condicions bàsiques.
Simbologia i senyalització de l'entorn i mitjans de transport: Plaques, senyals informatius lluminosos, acústiques.
Unitat de càrrega. Mesurament i càlcul de càrregues.
Documentació que acompanya a les mercaderies.
Documentació que genera el moviment de càrregues. Transmissió per vies digitals.


2. Embalatge i paletització de mercaderies.
Tipus d'embalatges i envasos en la indústria.
Condicions dels embalatges per a la protecció dels productes.
Condicions dels embalatges per al transport segur dels productes.
Tipus de paletitzacions. Aplicacions segons tipus de mercaderies.
Condicions que han de complir les unitats de càrrega.
Precaucions i mesures a adoptar amb càrregues perilloses.

3. Carretons per al transport de mercaderies.
Classificació, tipus i usos dels carretons; manuals i automotors: motors tèrmics, motors elèctrics.
Elements principals dels diferents tipus carretons:
Elements de conducció.
Indicadors de control del carretó.
Senyals acústics i visuals dels carretons.
Manteniment bàsic i indicadors de funcionament incorrecte.

4. Maneig i conducció de carretons.
Eix directriu.
Accés i descens del carretó.
Ús de sistemes de retenció, cabina, cinturó de seguretat.
Engegada i detenció del carretó.
Circulació: velocitat de desplaçament, trajectòria, naturalesa i estat del pis, etc.
Maniobres. Frenat, aparcat, marxa enrere, descens en pendent.
Acceleracions, maniobres incorrectes.
Maniobres de càrrega i descàrrega.
Elevació de la càrrega.

5. Càrrega i descàrrega de mercaderies.
Estabilitat de la càrrega. Nocions d'equilibri.
Llei de la palanca.
Centre de gravetat de la càrrega.
Pèrdua d'estabilitat del carretó.
Evitació de bolcades transversals o longitudinals.
Comportament dinàmic i estàtic del carretó carregat.
Col·locació incorrecta de la càrrega en el carretó. Sobrecàrrega.
Maneres de col·locació de les mercaderies en les prestatgeries


Part teòrica:
El mètode de treball del programa és eminentment actiu i participatiu, es desenvolupa a partir d'exposicions, recolzades en les classes eminentment teòriques en mètodes interrogatius que permetin al professor disposar d'un seguiment continu del nivell d'assoliment dels continguts per part de l'alumne. Aquestes matèries eminentment teòriques estan complementades amb els recursos didàctics a nivell de diapositives, transparències, i en alguns casos, en la presentació de vídeos, que permeten una dinàmica de treball del grup més profitosa.
Part Pràctica:
Pel que fa a les matèries amb un contingut pràctic s'aplicarà una metodologia demostrativa que permetrà seguidament a l'alumne fer la seva aplicació pràctica que li permeti assolir el nivell de coneixements previstos.
· Exposicions del professorat, experts o convidats, sobre els diferents punts del programa.
· Suport audiovisual en les parts del programa que ho requereixin.
· Discussions en relació a casos aportats pels professors que recolzin els continguts del programa.
· Estudi de la documentació proporcionada pels professors sobre els diversos continguts del programa.


AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE

L'avaluació sobre els continguts assimilats per cada alumne, es realitzarà mitjançant prova escrita de cadascun dels participants, que constarà de proves tipus test com a mínim una per cadascun dels mòduls realitzats, 1 prova per l’avaluació dels continguts teòrics, 1 prova de la formació específica en prevenció de riscos amb 10 preguntes tipus test, i 1 prova d’avaluació continuada de les pràctiques de conducció.

La impartició de la formació teòrica 50 hores, 20 hores de formació en PRL Aparells elevadors i 30 hores de formació teòrica de l’acció formativa, es durà a terme a les instal·lacions de SG Consultors Formadors de Barcelona, situades al Carrer Comtessa de Pardo Bazán, 14-18, Local 2 - 08027 – Barcelona.

Aula de 45 m2, condicionada amb taules i cadires, taula de professor, canó de projecció de CD, projector de transparències, projector de diapositives, pissarra i pantalla.

La impartició de la formació pràctica, 60 hores, es durà a terme en 12 sessions de 5 hores cadascuna, a les instal·lacions situades a Cerdanyola del Vallès, a la Ctra. de Sant Cugat a Cerdanyola Can Codonyès, on disposem de:

Taller de 300 m2 on es realitzaran les matèries de contingut pràctic
Eines i materials per tal de portar a terme l'acció formativa

Cada participant rebrà el següent material individual:
1 Llibre amb contingut teòric i pràctic de l’acció formativa.
1 Kit que conté 1Carpeta, 1 Bloc , 1 Bolígraf
1 Joc d’ Epis i Roba de treball per a les classes pràctiques.