012.0a COL·LABORACIÓ EXTERNA

Auxiliar de Construcció,Manteniment I Reparació OPAI 2016

OPAI201603

DESCRIPCIÓ:

Els continguts que es desenvolupen en el present curs de formació van dirigits als alumnes participants de l’Entitat Progess, que disposen de coneixements bàsics previs en matèria de manobre de construcció .
En els continguts detallats a continuació s’inclou la Formació específica en Prevenció de Riscos Laborals Paleteria, amb una durada de 20 hores, d’acord amb la normativa conveni construcció, per a la posterior tramitació de la Targeta Professional (TPC).
UNITAT I - Pastes, morters, adhesius i formigons. - 10 h.

OBJECTIUS GENERALS
Adquirir les competències necessàries per posar en obra pastes, morters i formigons seguint les directrius especificades en documentació tècnica i les prescripcions establertes en matèria de seguretat i qualitat.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
- Descriure els processos d'elaboració de pastes, morters i formigons, identificant els components, relacionant els diferents tipus d'aplicacions,
i precisant mètodes de treball
- Operar amb equips de protecció individual, útils, eines i màquines, respectant les instruccions rebudes quant a mètodes de treball, condicions de seguretat i operacions de finalització de jornada
- Preparar formigons, morters i pastes seguint les instruccions d'elaboració i observant les condicions de consistència i resistència indicades
- Preparar adhesius i materials de rejuntat seguint les instruccions d'elaboració i observant les condicions de consistència i resistència indicades


1 Morters i pastes en obra de paleta i revestiments
1.1 Morters i pastes elaborats en el tall
1.2 Dosificació, consistència, plasticitat i resistència
1.3 Normativa marcada ce
1.4 Activitats: morters i pastes en obra de paleta i revestiments

2 Formigons
2.1 Formigons
2.2 Normativa i assajos
2.3 Marcat ce dels materials de construcció
2.4 Activitats: formigons

3 Adhesius i materials de rejuntat
3.1 Adhesius
3.2 Materials de rejuntat
3.3 Normativa i assajos
3.4 Marcat ce dels materials de construcció
3.5 Activitats: adhesius i materials de rejuntat

4 Elaboració de morters i materials de rejuntat
4.1 Elaboració de pastes i morters
4.2 Elaboració de formigons
4.3 Elaboració d'adhesius i material de rejuntat
4.4 Equips
4.5 Equips de protecció
4.6 Riscos laborals i ambientals
4.7 Activitats: elaboració de morters i materials de rejuntatUNITAT II - Labors auxiliars d'obra. - 60 h.

OBJECTIU GENERAL
Adquirir les competències necessàries per realitzar diferents labors auxiliars d'obra seguint les directrius especificades en documentació tècnica i les prescripcions establertes en matèria de seguretat i qualitat.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Descriure els riscos laborals en obres de construcció, identificant criteris bàsics de prevenció, normes d'ús correcte d'equips de treball i funcions de mitjans de protecció col·lectiva, i interpretant correctament la senyalització d'obra.

- Operar amb els equips de protecció individual, útils i eines associats a les labors auxiliars d'obra, respectant les instruccions
rebudes quant a mètodes de treball, condicions de seguretat i operacions de finalització de jornada.

- Reconèixer, col·laborar en la instal·lació i mantenir els mitjans auxiliars i de protecció col·lectiva més freqüents en obres, respectant les instruccions rebudes quant a mètodes de treball, condicions de seguretat i operacions de finalització de jornada.

- Manipular i transportar càrregues, respectant les instruccions rebudes quant a mètodes de treball i condicions de seguretat.

- Operar amb màquines lleugeres en labors d'ajuda a oficis, respectant les instruccions rebudes i les especificacions dels manuals d'operació quant a mètodes de treball, condicions de seguretat i operacions de finalització de jornada.

- Aplicar tècniques d'excavació manual, refí i perfilat de terres, respectant les instruccions rebudes quant a mètodes de treball i condicions de seguretat.

1 Condicionament de l’obra
1.1 Neteja, manteniment de l’obra
1.2 Instal·lació i retirada de mitjans auxiliars
1.3 Transport de càrregues en obres
1.4 Elevació de càrregues en obres
1.5 Mitjans auxiliars provisionals
1.6 Instal·lacions provisionals d'obra
1.7 Senyalització d'obres
1.8 Activitats: condicionament de talls

2 Proveïment de talls i apilaments
2.1 Materials
2.2 Condicions d'apilament
2.3 Activitats: proveïment de talls i apilaments
3 Operacions d'ajuda a oficis
3.1 Processos i condicions d'ajudes
3.2 Riscos laborals i ambientals
3.3 Activitats: operacions d'ajuda a oficis

4 Operacions d'excavació
4.1 Processos i condicions d'execució d'excavacions
4.2 Posada en obra de capes de formigó
4.3 Equips
4.4 Riscos laborals i ambientals
4.5 Activitats: operacions d'excavació

5 Seguretat bàsica en obres de construcció
5.1 Legislació relativa a prevenció i a seguretat
5.2 Accidents laborals
5.3 Procediments d'actuació
5.4 Equips de protecció individual i col·lectiva
5.5 Mesures de seguretat i prevenció
5.6 Activitats: seguretat bàsica en obres de construccióUNITAT III Execució de fàbriques per revestir 50 HORES

OBJECTIU GENERAL
Adquirir les competències necessàries per construir fàbriques per revestir.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
- Descriure els processos d'obres d'obra de paleta, identificant els diversos tipus i precisant materials i mètodes de treball d'aquests talls.
- Operar amb equips de protecció individual, útils, eines i màquines, utilitzats en l'aixecament d'obres d'obra de paleta respectant les instruccions rebudes quant a mètodes de treball, condicions de seguretat i operacions de finalització de jornada.
- Instal·lar mitjans auxiliars i col·laborar en la instal·lació de mitjans de protecció col·lectiva associats a l'execució d'obres d'obra de paleta, respectant les instruccions rebudes quant a mètodes de treball, condicions de seguretat i operacions de finalització de jornada.
- Descriure i construir fàbriques de maó i/o bloc amb morter de ciment, respectant el replanteig i observant les condicions de seguretat i qualitat determinades.
- Descriure i construir fàbriques de maó i/o bloc amb pasta de guix, respectant el replanteig i observant les condicions de seguretat i qualitat determinades.Fàbriques d'obra de paleta per revestir
1.1 Coneixement de materials
1.2 Marcat ce dels materials de construcció
1.3 Tipus de fàbriques d'obra de paleta
1.4 Aparells, juntes
1.5 Murs
1.6 Façanes
1.7 Particions i envans
1.8 Processos i condicions de seguretat
1.9 Activitats: fàbriques d'obra de paleta per revestir

2 Execució de fàbriques de maó per revestir
2.1 Processos i condicions d'execució
2.2 Recepció i apilament de materials
2.3 Aparells
2.4 Preparació i humificació de peces
2.5 Punts singulars
2.6 Control de qualitat
2.7 Defectes d'execució habituals
2.8 Mesures preventives planificades
2.9 Activitats: execució de fàbriques de maó per revestir

3 Execució de fàbriques de bloc per revestir
3.1 Processos i condició d'execució
3.2 Recepció i apilament de materials
3.3 Preparació i humificació de peces
3.4 Peces especials
3.5 Condicions atmosfèriques
3.6 Punts singulars
3.7 Control de qualitat
3.8 Defectes d'execució habituals
3.9 Mesures preventives planificades
3.10 Activitats: execució de fàbriques de bloc per revestir

METODOLOGIA
Part teòrica:
El mètode de treball del programa és eminentment actiu i participatiu, es desenvolupa a partir d'exposicions, recolzades en les classes eminentment teòriques en mètodes interrogatius que permetin al professor disposar d'un seguiment continu del nivell d'assoliment dels continguts per part de l'alumne. Aquestes matèries eminentment teòriques estan complementades amb els recursos didàctics a nivell de diapositives, transparències, i en alguns casos, en la presentació de vídeos, que permeten una dinàmica de treball del grup més profitosa.
Part Pràctica:
Pel que fa a les matèries amb un contingut pràctic s'aplicarà una metodologia demostrativa que permetrà seguidament a l'alumne fer la seva aplicació pràctica que li permeti assolir el nivell de coneixements previstos.
· Exposicions del professorat, experts o convidats, sobre els diferents punts del programa.
· Suport audiovisual en les parts del programa que ho requereixin.
· Discussions en relació a casos aportats pels professors que recolzin els continguts del programa.
· Estudi de la documentació proporcionada pels professors sobre els diversos continguts del programa.AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE

L'avaluació sobre els continguts assimilats per cada alumne, es realitzarà mitjançant prova escrita de cadascun dels participants, que constarà de proves tipus test com a mínim una per cadascun dels mòduls realitzats, 1 prova per l’avaluació dels continguts teòrics de Manteniment i reparació de construcció, 1 prova de la formació específica en prevenció de riscos amb 10 preguntes tipus test, i l’avaluació continuada de les pràctiques demostratives.

CERTIFICAT D’APROFITAMENT:

Es lliuraran Certificats d’aprofitament als alumnes que assisteixin com a mínim al 80% de les hores i obtinguin la qualificació d’Aptes. En els Certificats es faran constar els continguts realitzats. Mes el certificat de PRL obligatori per construcció.

La impartició de la formació teòrica, de durada 52 hores, 20 de PRL Paleteria i 32 formació teòrica de l’especialitat, es durà a terme a les instal·lacions de SG Consultors Formadors de Barcelona, situades al Carrer Comtessa de Pardo Bazán, 14-18, Local 2 - 08027 – Barcelona. Es realitzaran 13 sessions de durada 4 hores cadascuna.
Aula de 45 m2, condicionada amb taules i cadires, taula de professor, canó de projecció de CD, projector de transparències, projector de diapositives, pissarra i pantalla.

Impartició de 68 hores de formació pràctica, es realitzaran 13 sessions de 5 hores cadascuna i 1 sessió de 3 hores de durada. Es durà a terme a les instal·lacions situades a Cerdanyola del Vallès, a la Ctra. de Sant Cugat a Cerdanyola Can Codonyès, on disposem de:

Taller de 300 m2 on es realitzaran les matèries de contingut pràctic
Eines i materials per tal de portar a terme l'acció formativa
Cada participant rebrà el següent material individual:
1 Llibre amb contingut teòric i pràctic de l’acció formativa.
1 Kit que conté 1Carpeta, 1 Bloc , 1 Bolígraf
1 Joc d’ Epis i Roba de treball per a les classes pràctiques.

Calendari: 2016

Acció: 120 H teòriques-pràctiques + 120 hores pràctiques a empresa
Durada: Del 29 de febrer al 16 de maig de 2016. Dll-Dm-Dv
Horari: de 09:00 a 13:00 hores Teoría i 09:00 a 14:00 hores pràctiques
Lloc de realització: SG Consultors Formadors de Barcelona, situades al Carrer Comtessa de Pardo Bazán, 14-18, Local 2 - 08027 – Barcelona. Teoria.
La impartició de la formació pràctica, 60 hores, es durà a terme en 12 sessions de 5 hores cadascuna, a les instal·lacions situades a Cerdanyola del Vallès, a la Ctra. de Sant Cugat a Cerdanyola Can Codonyès.