012.0a COL·LABORACIÓ EXTERNA

CAMBRER/A DE PISOS AMB BUGADERIA I LLENCERIA D’HOTELS

OPAI201601

DESCRIPCIÓ:

OBJECTIUS

Realitzar la neteja i posada a punt d'habitacions, zones nobles i àrees comunes en diferents tipus d'allotjaments a fi d’aconseguir la qualitat, amb aplicació de les normes de seguretat i higiene establertes en el sector professional corresponent.

CONTIGUTS

Mòduls formatius:
1er. BLOC – CURS (125 hores)

Seguretat i prevenció de riscos laborals (5 hores)

1. Riscos i accidents habituals en allotjaments.
2. Ordre i neteja: entorns de treball segurs i saludables.
3. Neteja: mètodes, equips i materials.
4. Les senyals de seguretat.
5. Normes bàsiques d’actuació en cas d’emergències i incendis.
6. Procediments per la prevenció de riscos laborals. 7. Normativa legal en matèria de seguretat i prevenció en establiments hotelers.

Aprovisionament, control i inventaris en l’àrea de pisos (40 hores)
1. Classificació d’existències.
2. Tipus d’inventaris: productes de neteja mobiliari i maquinària.
3. Muntatge del carro del departament de pisos.
4. Planificació del treball del departament de pisos. 5. Mètodes i processos de treball.
6. Mesurament i pràctica de l’activitat.

Neteja i posada a punt de pisos i zones comuns (25 hores)
1. Mobiliari i decoració.
2. Productes de neteja i les seves característiques. 3. Tècniques de neteja.
4. Altres operacions de posada a punt.

Rentat i planxa de roba en allotjaments (50 hores)
1. Classificació segons etiquetatge i marca de productes tèxtils per a la rentada i planxat.
2. Rentada, neteja i eixugat de roba.
3. Planxat, plegat i presentació de roba als clients. 4. Emmagatzematge i distribució interna de productes en bugaderia.

Anglès turístic (5 hores)
1. Vocabulari bàsic propi de l’activitat hotelera. 2. Girs i expressions idiomàtiques més usuals. 3. Construccions d’oracions simples.

2on BLOC - AULA OBERTA (20 hores) * bloc opcional
El repte de buscar feina. Motivació. El valor de la feina: què és ser un bon/a treballador/a? Canals de recerca de feina.
El meu pla de treball. Punts forts i dèbils (autoconeixement). Planificació del pla de treball (metes, objectius, temps que invertiré,...)
El CV i la carta de presentació. La importància del CV: exemples, valoracions,... Preparació del CV: si tenim, com podem millorar-ho?
L’entrevista de feina. Què valora un empresari/a? Saber defensar el nostre CV i candidatura. Habilitats comunicatives (llenguatge verbal i no verbal).

3er BLOC – PRÀCTIQUES EN EMPRESA (90 hores)
Pràctiques en empresa. Distribuïdes en 5 hores diàries i que no necessàriament coincidirà amb el horari del curs. Durant el període de pràctiques el/la tutor/a farà un seguiment amb l’empresa on l’alumne/a faci pràctiques. Un cop finalitzat el període, es farà una avaluació amb l’empresa i es farà la devolució corresponent al participant.

LLOC DE REALITZACIÓ:
Formació i Treball, Fundació Privada
C. Llull, 430-430 Sant Adrià de Besòs 08930
Telèfon de contacte: 93 303 41 00

DATES DE INICI: 29 FEBRER- 30 MAIG 2016
DLL-DM-DC Formació teórico-pràctica.
Pràctiques en funció de disponibilitat