06.0l ACCIÓ SOCIAL

Eines de Teatre Social. El Teatre Fòrum aplicat a contextos educatius.

1218

DESCRIPCIÓ:

El coneixement dels principis del teatre d'Alliberació o Teatre de l'Oprimit, juntament amb l'adquisició de recursos provinents de diverses branques del teatre; jocs i exercicis, poden permetre als educadors i educadores d'infants i joves dotar-se d'un recurs molt valuós a l'hora d'intervenir de forma educativa amb un grup.

Aquestes eines ens permeten treballar habilitats socials amb els nois i noies, establir debats molt significatius sobre els dilemes, decisions i conflictes que estan vivint en la pròpia realitat, alhora que ens fa guanyar a tots i totes consciència social i política a través de les preguntes, el joc metafòric i la caracterització dels personatges.

Com sempre treballarem amb els nostres principis per a entendre i assajar-nos per a una democràcia profunda, crear comunitat, tenint en compte la perspectiva de gènere i l’atenció a la diversitat no només grupal sinó també interna.


OBJECTIUS

• Donar a conèixer la metodologia del teatre imatge i teatre fòrum com a eina d’intervenció en contextos educatius.
• Donar eines i recursos per a poder intervenir en contextos i situacions difícils i assajar maneres de transformar els conflictes en comunitat.


CONTINGUTS

En totes les sessions anirem enllaçant i desgranant els següent continguts, ja que els diferents mètodes i eines es complementen mútuament.

- Teatre imatge i Teatre Fòrum (i el Teatre de l’Oprimit).
Explicarem les bases del Teatre de l'Oprimit i les seves tècniques.
Ens centrarem en les tècniques de teatre imatge i teatre fòrum.
Treballarem amb el que sigui útil pel grup i ho farem a dos nivells, per una banda, donarem a conèixer com es crea un teatre fòrum i, per l’altra, treballarem amb els temes que siguin significatius pel grup; ho farem amb tècniques d'exemple per a la construcció i dinamització de peces teatre fòrum.

- Tècniques teatrals d’improvisació.
Les tècniques d'improvisació ens permeten treballar els conflictes de forma molt dinàmica, i són fonamentals per a preparar un grup per poder explicar històries a través del teatre.
A més, les tècniques d'improvisació ens exigeixen habilitats personals i socials com l'escolta i l'atenció, cedir i acceptar la proposta de l'altre, imaginar, cooperar,... i ens permeten, alhora, explorar personatges més o menys desconeguts que portem a dins.
La reflexió no solament de la qualitat teatral de les improvisacions, sinó del procés personal i grupal que hem viscut en representar un o altre personatge, o el que ens ha passat al viure una o altra situació teatral, ens permet treballar amb els joves de forma profunda però alhora dinàmica i distesa.

- El paper de la persona facilitadora de les sessions (la figura del joker o curinga).
Durant tota la formació incidirem sobre les seves funcions: fer preguntes, crear un ambient de grup, de comunitat, on puguem jugar i actuar amb llibertat i creativitat, amb un ambient de no-judici.
El curinga dinamitza els jocs i dóna espai a les diferents veus.


METODOLOGIA

Treballarem, doncs, amb les preguntes obertes, i algunes eines per a fomentar el diàleg, objectiu fonamental del Teatre de l'Oprimit, i donarem eines complementàries des del camp del treball de Processos.
Reflexionarem sobre el fet de fer teatre i la creació de metàfores i imatges de la realitat.
El joker ha de fer, a través de les seves preguntes, de pont entre la imatge i la realitat social.


DOCENT

Una professional dinamitzadora. Joana Bou.
És llicenciada en ciències ambientals per la UAB (2001) i va dedicar els primers anys de vida professional a projectes d’ecologia urbana, campanyes de sensibilització ambiental i didàctica de les ciències ambientals.
Paral·lelament, es dedica des de 2006 al Teatre dels Oprimits des del grup Teatraviesas.
Amb més de 5 anys d’experiència en educació en el lleure amb infants i joves dins el món associatiu i comunitari, i havent participat durant tres anys en els programes de prevenció de la violència de gènere en parelles joves Talla amb els mals rotllos i Paranys de l’amor, a Fil a l’agulla, és coordinadora de l’àrea d’educació i, des de 2012, ha seguit treballant amb adolescents i infants en projectes coeducadors.


DATES: 31 d'Octubre i 7 i 14 de Novembre de 2018.

Horari: de 10 a 14h.


LLOC D'IMPARTICIÓ: Espai Bombers. Parc de la prevenció de Barcelona. Carrer de Lleida, 30. Barcelona. 08004.