06.0l ACCIÓ SOCIAL

INTERVENCIÓ EN L’ABÚS SEXUAL A MENORS. Conceptualitzacio – Detecció - Actuació.

1318

DESCRIPCIÓ:

OBJECTIUS

• Diferenciar l’abús sexual d’altres maltractaments infantils.
• Conèixer què és l’abús sexual infantil, les seves característiques i les seves conseqüències.
• Donar estratègies per poder detectar possibles casos d’abús sexual a menors a professionals del àmbit social.
• Explicar els circuits assistencials i legals que s’han de seguir en el moment que es coneix la existència de l’abús sexual infantil.


CONTINGUTS

CONCEPTUALIZACIÓ DE L'ABÚS SEXUAL INFANTIL:
- Definició.
- Falses creences.
- Incidència i prevalença.

DINÀMIQUES ABUSIVES:
- Abús sexual en l’entorn de confiança.
- Perfil de l’abusador/a.
- Abús sexual en la unitat de convivència.
- Abusos sexuals entre iguals.

DETECCIÓ DE L'ABÚS SEXUAL INFANTIL:
- Factors de risc.
- Indicadors.
- Detecció, comunicació i principis bàsics d’actuació.

LA GESTIÓ DE LES SITUACIONS ABUSIVES DES DEL CENTRE EDUCATIU:
- Protocols d’actuació vigents.
- Treball en xarxa.
- La comunicació a serveis especialitzats.
- Reducció de riscs en els centres educatius.


METODOLOGIA

Es treballa a través de la metodologia del cas. Per treballar tots els temes es proporcionaran casos que permetran la discussió, el debat i l’aprofundiment teòric.
Tots els casos es treballaran en grup i es discutiran en el grup classe.


DOCENT: Natàlia Fernández. Treballadora Social i Responsable de Formació de la Fundació Vicki Bernardet.


DATES: 2, 9, 16 i 23 d’Octubre de 2018.

Horari: de 9 a 14h. Total 20 hores.


LLOC D'IMPARTICIÓ: Fundació Vicki Bernadet. Carrer Taquígraf Martí, 30-32. Barcelona. 08028.