06.0l ACCIÓ SOCIAL

Laboratori Enfocament del Marc Lògic

1618

DESCRIPCIÓ:

ESCENARI INICIAL

Havent esdevingut l'enfocament del Marc Lògic una eina estàndard en el disseny dels projectes socials, aquest és emprat amb regularitat en l'organització per part de diversos tècnics.

Es pretén, per tant, oferir un laboratori, un espai de depuració de la tècnica i de millora de les habilitats en el seu ús per maximitzar-ne l'eficàcia.


ALUMNES OBJECTIU

Gestors de projectes que ja coneguin i utilitzin l'enfocament del Marc Lògic per al disseny dels seus projectes.


OBJECTIU GENERAL

• Potenciar les habilitats en l'ús de l'Enfocament del Marc Lògic dels participants, així com fer més sòlides i rigoroses les seves propostes.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

• Maximitzar la capacitat de traslladar unes necessitats d'acció a una proposta.
• Millorar l'ús i maneig de les diferents eines incloses dins de l'EML.
• Descobrir i solucionar les possibles dificultats metodològiques que presenta l'EML al combinar-ho amb els projectes propis.
• Pal·liar les dificultats tècniques amb que cada participant es trobi habitualment en els seus projectes.
• Enfortir el disseny de les propostes de projectes.
• Enfortir les lògiques vertical i horitzontal de les propostes de projectes.


CONTINGUTS

Els continguts estaran fonamentalment basats en les necessitats explicitades pels participants abans de començar (mitjançant un petit test).
S'aconseguirà, així, personalitzar al màxim els continguts del laboratori, adaptant-lo a aquells aspectes més necessaris per a tots els participants.
Al damunt d'aquestes necessitats individuals dels participants s'hi inclouran altres de transversals com els errors habituals en la confecció d'una proposta de projecte amb l'EML o les dificultats més comunes en el seu ús.


DINÀMICA DE CLASSE

Prèviament a les sessions, els participants podran omplir un petit qüestionari que orientarà els continguts de les sessions cap a les seves necessitats particulars.

Cada sessió buscarà treballar un dels aspectes metodològics de l'EML (anàlisi, formulació, indicadors, etc.).

Durant la sessió, els participants comptaran amb l'assessorament constant del dinamitzador.

Entre les sessions, els participants podran comptar amb suport telemàtic per part del dinamitzador, ajudant-los a seguir treballant en els seus projectes.

Els participants podran aportar un projecte personal per al seu desenvolupament o bé ajuntar-se al projecte d'algú altre.

El laboratori, per tant, pot permetre tant projectes desenvolupats individualment com grupals. En tot cas, es recomana que el treball es faci en equips (fins i tot si són petits, de dues persones) en els que ambdós desenvolupin els seus projectes per torns, però amb l'ajut i el feedback constant del company d'equip.


DESTINATARIS/ES: Específic per als professionals de l'equip APC. Recomanat i necessari.


DOCENT: Marc Ambit. Consultor especialitzat en Gestió de Projectes.


DATES: 20 i 22 de Març de 2018.

Horari: de 10 a 14h.

Durada: 8 hores.


LLOC D'IMPARTICIÓ: Casal Infantil Barceloneta. Carrer Andrea Dòria, 25-31. Barcelona. 08003.