06.0l ACCIÓ SOCIAL

L'avaluació de l'impacte dels programes socials

1718

DESCRIPCIÓ:

En l’àmbit de la intervenció social cada cop és més present la necessitat d’avaluar la nostra tasca. No tan sols per rendir comptes pel que fa la nostra eficàcia i eficiència en l´ús dels recursos de què disposem (avaluació de procés), sinó per conèixer l’impacte dels programes que implementem.
Hem assolit els objectius que ens havíem proposat? Quines efectes té la nostra feina en les persones i col·lectius amb qui treballem?
En quina mesura podem atribuir aquest canvi a la nostra tasca?
Com podem optimitzar els nostres processos, mètodes i tècniques per tal de ser més efectius?

Aquest curs us aportarà les eines teòriques i pràctiques per tal de respondre a aquestes i d’altres preguntes relacionades amb l’avaluació dels programes socials.


OBJECTIUS

En aquest curs els i les alumnes assoliran els següents objectius:

1. Descobrir diferents mètodes per a l'avaluació d’impacte, així com la seva pertinença i utilitat en relació als objectius de cada projecte o intervenció.
2. Aprendre a formular les preguntes d’avaluació a partir de l’anàlisi del problema, tot tenint en compte les condicions de possibilitat i els recursos disponibles.
3. Millorar en la capacitat de dissenyar una avaluació d’impacte que doni resposta als nostres objectius i d’implementar-la amb els mètodes més adients.
4. Revisar diferents metodologies de recerca per a l’avaluació, així com les seves tècniques i eines principals.
5. Adaptar els informes d’avaluació a les necessitats del nostre context i interlocutors i aprendre a treure el màxim profit de les noves tecnologies per a la difusió dels resultats.


CONTINGUTS

Bloc 1: Oportunitat i viabilitat d'una avaluació.
• L’anàlisi del problema: causes, efectes i agents implicats.
• Adaptant l’avaluació als recursos disponibles.

Bloc 2: Els objectius d’avaluació.
• Identificant les preguntes d’avaluació.
• La relació entre els objectius del projecte i els objectius d’avaluació.

Bloc 3: La matriu d’avaluació.
• Elaboració de la matriu d’avaluació: criteris, eines i estratègies d'anàlisi.
• Creació d'indicadors i variables d’investigació.

Bloc 4: Mètodes i tècniques de recerca per a l’avaluació.
• La selecció dels mètodes i tècniques d'avaluació més adients per al nostre projecte.
• El seguiment de l'avaluació: riscos, problemes i solucions.

Bloc 5: l'Informe d’avaluació.
• Característiques d’un informe d’avaluació.
• Adaptant l’informe d'avaluació a les necessitats del projecte.

Bloc 6: Comunicació i difusió dels resultats.
• Presentant els resultats en funció del context comunicatiu.
• Darreres tendències en visualització de dades.
• L’ús de les xarxes socials per comunicar els resultats de l’avaluació.


METODOLOGIA

Aquesta formació tindrà una forta vessant pràctica: a l’nici del curs escollirem 3 casos reals (projectes actuals de Progess) per tal de desenvolupar de manera pràctica els continguts apresos a cada sessió.

Les sessions, d’una durada de 4 hores, tindran tres blocs:
• Introducció teòrica de continguts.
• Treball pràctic sobre casos en grups reduïts.
• Posada en comú, ressolució de dubtes i intercanvi de valoracions.


DESTINATARIS/ES: Específic per als professionals de l'equip APC. Recomanat i necessari.


DOCENT: Marc Ambit. Consultor especialitzat en Gestió de Projectes.


DATES

Edició 1: 9, 16 i 23 de Maig de 2018.

Horari: de 10 a 14h.

Durada: 12 hores; 3 sessions de 4 hores.


LLOC D'IMPARTICIÓ: Centre Cívic Fort Pienc. Plaça Fort Pienc, 4-5. Barcelona. 08013.